Machthebbers en conformisten

Machthebbers kunnen hun macht consolideren door dissidente stemmen te onderdrukken en de meerderheid te mobiliseren tegen de niet-conforme individuen. Dit proces wordt gevoed door propaganda en demonisering van degenen die afwijken van de heersende normen of ideologieën.

Wanneer de overheid dwang en geweld gebruikt of hiermee dreigt tegen niet-conforme individuen of groepen, kan dit aanvankelijk weerstand oproepen bij een deel van de bevolking.

Echter, om steun te vergaren voor dergelijke autoritaire maatregelen, kan de overheid proberen de non-conformisten te demoniseren en te presenteren als een bedreiging voor de samenleving.

Dit kan leiden tot angst en wantrouwen jegens de non-conformisten bij de meerderheid van de bevolking en tot gevolg hebben dat de meerderheid steun verleent aan strengere overheidsmaatregelen, zoals het beperken van vrijheden, het versterken van de controlemechanismen en het rechtvaardigen van verdere repressie.

Aldus werken de conformisten actief mee aan het versterken van de autoritaire controle ten koste van individuele vrijheden en burgerrechten.

In de korte documentaire ‘Gehoorzaamheid en de opkomst van autoritaire regimes‘ wordt dit proces helder uitgelegd.

Het doorbreken van deze cyclus vereist een sterke bescherming van fundamentele mensenrechten, een onafhankelijke pers en een actief maatschappelijk middenveld dat zich verzet tegen autoritarisme en opkomt voor democratische waarden.

Ook het kritisch beoordelen van overheidsacties en het doorzien van propagandatechnieken zijn cruciaal om te voorkomen dat angst en demonisering leiden tot verdere onderdrukking.