Propaganda – The Indoctrinated Brain – een korte inleiding

The Indoctrinated Brain – een korte inleiding

In zijn boek “The Indoctrinated Brain” werpt Dr. Michael Nehls, arts, moleculair geneticus en onderzoeker, licht op hoe propagandatechnieken directe veranderingen in onze hersenen teweeg kunnen brengen. Om dit te begrijpen, is het nodig om kort stil te staan bij de functie en werking van de hersenstructuur die hierbij cruciaal is: de hippocampus. Hierin wordt opgeslagen wat elk individu authentiek en uniek maakt: het zogenaamde autobiografisch geheugen.

De hippocampus fungeert als een soort overslagstation voor ervaringen, waarbij de informatie deels wordt opgeslagen en deels wordt doorgestuurd naar andere hersengebieden via index-neuronen. Langs deze weg kunnen ervaringen verder worden opgeslagen en gebruikt voor verschillende hersenfuncties, zoals overlevingsmechanismen en hogere denkprocessen.

De overlevingsfuncties, behorend tot het autonome “Systeem 1” of de “Zombi-modus”, verlopen automatisch en voegen zich naar interne en externe prikkels. Aan de andere kant vinden bewuste denkprocessen, evaluatie van informatie, onderzoek, creativiteit en besluitvorming plaats in “Systeem 2”. Echter, de mentale energie die hiervoor nodig is, is beperkt. In situaties die als bedreigend worden ervaren en angst oproepen, krijgt Systeem 1 voorrang en wordt daar de meeste energie naartoe geleid.

De neurologische impact van propaganda omvat het direct aangrijpen en bezetten van neuronen en index-neuronen in de hippocampus. Intensieve angstpropaganda legt zoveel beslag op Systeem 1 – gericht op overleven – dat er weinig energie overblijft voor Systeem 2 – gericht op kritisch denken en evaluatie.

Stress, angst en depressie remmen op hun beurt de aanmaak van nieuwe neuronen in de hippocampus, wat leidt tot een nog verdere afname van capaciteit en activiteit van Systeem 2. Dit verklaart mede de lage weerstand tegen indoctrinatie en het gebrek aan verzet tegen absurde overheidsmaatregelen tijdens de COVID-19-pandemie.

Angstinductie verhoogt het niveau van stresshormonen (glucocorticoïden), dat remt de aanmaak van nieuwe index-neuronen in de hippocampus en versnelt de afbraak van bestaande neuronen en neuronale paden. Dit wordt bewerkstelligd door het opwekken van angst, waarbij echte of denkbeeldige gevaren worden benut om een gevoel van machteloosheid te vergroten.

Een constant bombardement met angstpropaganda via de traditionele media, kan een chronische angsttoestand in de psyche verankeren. Dit resulteert in het overschrijven van oude index-neuronen – het autobiografisch geheugen – met de nieuwe propaganda informatie, waardoor eerdere geheugeninhoud wordt verdrongen of gewist. Mensen worden gaandeweg slaven van technocratisch denken en handelen zonder nog kritisch te evalueren – de Zombie-mode.

Veranderingen in angstwekkende propaganda-doelen zorgen voor een voortdurende angsttoestand, terwijl de werkelijke bron van angst vaag en ongrijpbaar blijft en controle erop onmogelijk. Dit creëert een vicieuze cirkel van angst die mensen in de greep houdt en uiterst vatbaar maakt voor manipulatie.

Nehls verwijst naar “The Great Reset: Joe Biden and the Rise of the 21st Century Fascism”, waarin auteurs Glenn Beck en Justin Haskins laten zien hoe “doomsday prophets” en professionele angstverspreiders een vierstappenplan gebruiken om mensen in een permanente angst lus te brengen en onder hun invloed te houden.

 

REPROGRAMMING THE HUMAN BRAIN

Step 1: Establish a Flexible Timeline

Do not tell people the diaster you are predicting is so imminent that they will see wether you are right in the near term, but also don’t make your soon-to-be-crises too far out into the future that no one walking around today Will live to see its effects.

Step 2: Propose Potential Solutions

Do not propose a disaster that cannot be “solved”. There is no point in convincing people life on earth is going to end if there’s nothing that cabn be done about it, because if you convince everyone they are all doomed, all they can do is hope you are wrong.

Step 3: Create a “Consensus”

Find real scientists who Support some part of your claim, and then pretend they support all of it. Do not worry about getting caught in a lie; most people won’t bother to check the scientific literature tosee waht you have been saying is true. Also, if possible, track down dishonest “scientists” who will back your claims in exchange for funding.

Step 4: Constantly Shift Your Predictions

Before it becomes apparent to everyone that your first prediction is wildly incorrect, make a new prediction, and then repeat steps 1,2 and 3.

Nehls’ comment:

Such a repetitive four-step program exposes the supposedly unrelated, seemingly chaotic, and numerous global threat scenarios for what they really are, to all appearances: a systematic attack on mental freedom. To optimize the effect of this anxiety loop in terms of hippocampal reprogramming, it was embedded in a well-tested and optimized eight-point indoctrination program……and applied with scientific precision tot he entire world population fort he first time at the beginning of the year 2020.

 

Vertaling:

HERPROGRAMMERING VAN DE MENSELIJKE HERSENEN

Stap 1: Stel een Flexibele Tijdlijn Vast

Vertel de mensen niet dat de ramp die je voorspelt zo onmiddellijk plaatsvindt dat ze snel zullen zien of je gelijk hebt op korte termijn, maar schets ook je binnenkort te verwachten crises niet zó ver in de toekomst dat niemand die vandaag rondloopt de effecten ervan zal meemaken.

Stap 2: Stel Mogelijke Oplossingen Voor

Stel geen ramp voor die niet “opgelost” kan worden. Het heeft geen zin om mensen te overtuigen dat het leven op aarde zal eindigen als er niets aan gedaan kan worden, want als je iedereen ervan overtuigt dat ze allemaal verdoemd zijn, kunnen ze alleen maar hopen dat je ongelijk hebt.

Stap 3: Creëer een “Consensus”

Vind echte wetenschappers die een deel van je claim ondersteunen, en doe dan alsof ze alles ondersteunen. Maak je geen zorgen over betrapt worden op een leugen; de meeste mensen zullen de wetenschappelijke literatuur niet controleren om te zien of wat je zegt waar is. Zoek ook, indien mogelijk, oneerlijke “wetenschappers” op die je claims zullen steunen in ruil voor financiering.

Stap 4: Verschuif Constant Je Voorspellingen

Voordat het voor iedereen duidelijk wordt dat je eerste voorspelling wild onjuist is, doe je een nieuwe voorspelling en herhaal je dan stappen 1, 2 en 3.

Nehls voegt hier aan toe: Een dergelijk repetitief vierstappenprogramma onthult de schijnbaar ongerelateerde, ogenschijnlijk chaotische en talrijke wereldwijde dreigingsscenario’s voor wat ze werkelijk zijn, namelijk: een systematische aanval op mentale vrijheid. Om het effect van deze angst lus te optimaliseren in termen van herprogrammering van de hippocampus, werd het ingebed in een goed getest en geoptimaliseerd indoctrinatieprogramma van acht punten *) … en toegepast met wetenschappelijke precisie op de hele wereldbevolking voor de eerste keer aan het begin van het jaar 2020.

*) uitgewerkt en toegelicht in hoofdstuk 5 van The Indoctrinated Brain